ដំឡើង Gparted សំរាប់គ្រប់គ្រង Parttion របស់ Hard Disk នៅក្នុង Ubuntu

Gparted គឺជាកម្មវិធីមួយសំរាប់គ្រប់គ្រង Partition របស់ Hard Disk នៅក្នុង

របៀបដំឡើង Gparted

ចូលទៅ Terminal រួចវាយ

sudo apt-get install gparted

រួចវាយពាក្យសម្ងាត់របស់អ្នក

បន្ទាប់មកវានិងធ្វើការដំឡើង

ដើម្បីបើក​ gparted សូមទៅ​

System -> Administration -> gparted partition editor