កំណត់អោយប្រើម្រាមដៃពីរសំរាប់ Scrolling ជាមួយ Touchpad នៅក្នុង Ubuntu 11.04

11.04 បានផ្តល់លក្ខណៈពិសេសមួយទៀត ដែលអាចកំណត់អោយប្រើម្រាមដៃពីរសំរាប់ Scrolling ជាមួយ

ដើម្បីកំណត់អោយប្រើម្រាមដៃពីរសំរាប់ Scrolling ជាមួយ Touchpad បានសូមធ្វើដូចខាងក្រោម

ចូល System -> Preferences -> Mouse

រួចចុចលើ Touchpad

ហើយកំណត់ដូចរូបភាពខាងក្រោមនេះ

រួចចុច Close ជាការស្រេច​ ។

សូមសាកល្បងប្រើម្រាមពីរនៅលើ Touchpad របស់អ្នក សំរាប់ Scrolling