តើអ្វីជា Static Website និង Dynamic Website ?

ការបង្កើតវ៉ិបសាយត្រូវបានចែកជាពីរ គឺ

  • Static Website
  • Dynamic Website

Static Website គឺជាការបង្កើតវ៉ិបសាយដោយមិនភ្ជាប់ទៅកាន់ Database ។

Dynamic Website គឺជាការបង្កើតវ៉ិបសាយដោយមានភ្ជាប់ទៅកាន់​Database ។​

ចំពោះភាសា (Programming) សំរាប់បង្កើតវ៉ិបសាយវិញក៏ចែកជាពីរ

  • Client Script
  • Server Script

Client Script គឺជាភាសាសំរាប់បង្កើតវ៉ិបសាយដែលដំណើរបានជាមួយ Web

នៅក្នុង Client Script មានភាសាដូចជា​

HTML, CSS, JavaScript, , , mooltool…

ចំពោះ Client Script ត្រូវបានប្រើសំរាប់បង្កើតជា Static Website

Server Script គឺជាភាសាសំរាប់បង្កើតវ៉ិបសាយដែលដំណើរបានជាមួយ Web Server ។

ចំពោះ Client Script ត្រូវបានប្រើសំរាប់បង្កើតជា Dynamic Website

នៅក្នុង Server Script មានភាសា និង Databaseដូចជា

PHP & MySQL, ASP.NET & MS SQL Server, JSP & MySQL, Python, Perl, CGI, ColdFusion

ការបង្កើត Dynamic Website ត្រូវបង្កើត Front End និង Back End ។

Front End គឺជាទំព័រសំរាប់អ្នកទស្សនាគេហទំព័រ

Back End គឺជាទំព័រសំរាប់អ្នកគ្រប់គ្រងគេហទំព័រ​