រូបភាពផ្ទាំងខាងក្រោយថ្មីពី Mac OS X Lion developer preview 3

នោះជា wallpaper ថ្មីៗស្អាតៗពី Lion developer preview 3