រូបភាពផ្ទាំងខាងក្រោយថ្មីពី Mac OS X Lion developer preview 3

នោះជា wallpaper ថ្មីៗស្អាតៗពី X Lion developer preview 3