ពុម្ព​រូបរាង៖ ធម្មជាតិ និង សត្វ នៅ​លើ​កោះ Galapagos

ទិដ្ឋភាព និង ស្ថានភាព​នៃ​ភាវៈ​មាន​ជីវិត​នៅ​លើ​កោះ ហ្គាឡាបាកូស។

ទាញ​យក​នៅ​ទីនេះ

ប្រភព​ដើម៖ http://news.softpedia.com/news/Download-Free--7-Galapagos-Theme-198972.shtml