ទាញកម្មវិធីទៅដាក់លើបារខាងរបស់ Finder (Mac OS X)

ដូចជាការទាញ Folder ទៅដាក់លើបារខាងដែរ អ្នកក៏អាចទាញកម្មវិធីដែលអ្នកចូលចិត្តទៅដាក់លើបារខាង ដោយធ្វើអោយរហ័សក្នុងការបើកជាងមុន។ បើអ្នកមិនចូលចិត្តគ្រាន់តែ right click យក 'remove from sidebar' ជាការស្រាច់។