ថតវីដេអូអេក្រង់ជាមួយ Tibesti នៅក្នុង Ubuntu 11.04 ដោយប្រើ PPA

Tibesti Screencaster គឺជាកម្មវិធីមួយសំរាប់ថត Screen ជាវីដេងូនៅក្នុង   ដែលអាចប្រៀបធៀបទៅនឹង Classical Xvidcap ផងដែរ ។

ប៉ុន្តែ Tibesti Screencaster ផ្តល់ភាពងាយស្រួលជាង។ មិនតែប៉ុណ្ណោះវាប្រើជាមួយ speaker output និង microphone ទៀតផង ហើយវាអាចគាំទ្រឯកសារវីដេអូជាច្រើនទៀតផង ។ បើនៅក្នុង Microsoft Windows វិញយើងប្រើ camtasia Screent Recorder ឬ bb flashback ក៏បានដែរ ។

លក្ខណៈពិសេសរបស់ Tibesti

១. អាចថតពេញអេក្រង់

២. អាចរក្សាជាឯកសារ OGG, WebEM, AVI, XVid videos

៣. ពន្យាពេលក្នុងពេលកំពុងថត

ខាងក្រោមនេះជារបៀបដំឡើង Tibesti Screencaster

ដំបូងចូលទៅ Applications->Accessories->Terminal​ រួចសរសេរកូដដូចខាងក្រោម

sudo add-apt-repository ppa:ackondro/tibesti
sudo apt-get update
sudo apt-get install tibesti