ដំឡើង Shutter 0.87 នៅក្នុង Ubuntu 11.04 ដោយប្រើ PPA

Shutter គឺជាកម្មវិធីផ្តល់ដោយឥតគិតថ្លៃ សំរាប់ធ្វើការថតរូបភាពអេក្រង់កុំព្យូទ័រ (ScreenShot Program) ដែលប្រើនៅក្នុង ។ ចំពោះនៅក្នុង Windows គឺប្រើ Snagit

ដើម្បីដំឡើង Shutter នៅក្នុង 11.04 ដោយប្រើ PPA សូមធ្វើដូចខាងក្រោមនេះ

ចូល Terminal ឬចុច Ctrl + Alt + T រួចវាយ

sudo apt-add-repository ppa:shutter/ppa
sudo apt-get update
sudo apt-get install shutter

សូមមើលរូបភាពរបស់ Shutter