គំនូស​តាង​លំហូរ ស្ដី​អំពី​ប្រភេទ​អាជ្ញាប័ណ្ណ

នេះ​ជា​គំនូស​តាង​លំហូរ​បង្ហាញ​អំពី ប្រភេទ​អាជ្ញាបណ្ណ​នៃ កម្មវិធី​ឥត​គិត​ថ្លៃ និង កម្មវិធី​កូដ​បើក​ចំហ (Free software and Open Source)។ អ្នក​ប្រើ​កុំព្យូទ័រ​មួយ​ចំនួន​មិន​ទាន់​បាន​យល់ និង​តែង​យល់​ច្រឡំ។ ដូច្នេះ​គំនូស​តាង​លំហូរ​មួយ​នេះ អាច​ឲ្យ​អ្នក​យល់​អំពី​ប្រភេទ​អាជ្ញាបណ្ណ​និមួយៗ។ ប្រភេទ​អាជ្ញាប័ណ្ណ​ដែល​នឹង​យក​មក​បង្ហាញ​មាន​ដូច​ជា៖

  • LGPL v3
  • LGPL v2
  • GPL v3
  • GPL v2
  • Apache License 2
  • MIT
  • BSD

ដក​ស្រង់​ចេញ​ពី៖ http://digitizor.com/2011/05/04/free-software-licenses/