ស្វែង​រក​កម្មវិធី Jailbreak តាម​រយៈ Cydia Search លើ​គេហទំព័រ

នៅ​ពេល​ឥឡូវ​យើង​អាច​ធ្វើ​ការ​ស្វែង​រក​កម្មវិធី​នានា​សម្រាប់ ដែល​បាន Jailbreak នៅ​លើ​គេហទំព័រ​តែ​ម្ដង ដែល​មាន​ភាព​រហ័ស ហើយ​ងាយ​ស្រួល ហើយ​ដោយ​មិន​បាច់​ធ្វើ​ការ​ស្វែង​រកតាម​រយៈ​ទូរស័ព្ទ​របស់​យើង​នោះ​ទេ។ សូម​ចុច ទីនេះ ដើម្បី​ចូល​ទៅ​ធ្វើ​ការ​ស្វែង​រក។

អត្ថបទ​យោង៖ http://www.tuaw.com/2011/05/06/cydia-search-lets-you-search-for-jailbreak-apps-from-your-deskto/