បន្ថែម indicator weather នៅក្នុង Ubuntu 11.04

ដើម្បីបន្ថែម indicator weather នៅក្នុង 11.04 សូមធ្វើតាមជំហានខាងក្រោមនេះ

ចូលទៅ Terminal រួចវាយ

sudo add-apt-repository ppa:weather-indicator-team/ppa
sudo apt-get update && sudo apt-get install indicator-weather

ហើយវានឹងចាប់ដំឡើង ខាងក្រោមនេះលទ្ធផល

ព័ត៌មានបន្ថែមសូមចូលទៅកាន់ http://www.omgubuntu.co.uk/2011/02/indicator-weather-puts-temperature-on-panel/