របៀបប្តូរពាក្យសម្ងាត់របស់ MySQL root នៅក្នុង Ubuntu

នេះជាគន្លឺះខ្លីមួយទៀតសំរាប់ធ្វើការផ្លាស់ប្តូរពាក្យសម្ងាត់របស់ MySQL root ។
root គឺជាឈ្មោះអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់ MySQL ដែលមានសិទ្ធិធំជាងគេ បើធៀបនឹង Microsoft SQL Server គឺជា sa គឺជាគឺជាឈ្មោះអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់ Microsoft SQL Server ។

ចំណែកឯរបៀបផ្លាស់ប្តូរពាក្យសម្ងាត់របស់ MySQL root មានពីររបៀបដូចខាងក្រោម

របៀបទី ១៖ ប្រើតាម Terminal

ចូលទៅបើក Terminal ឬចុច Ctrl + Alt + T  រួចសរសេរដូចខាងក្រោមនេះ

mysql -u root
mysql> SET PASSWORD FOR ‘root’@’localhost’ = PASSWORD(‘newpass’);

របៀបទី ២៖ ប្រើតាម phpMyAdmin
mysqladmin -u root password “newpass”

បញ្ជាក់ៈ newpass គឺជាពាក្យសម្ងាត់ដែលត្រូវប្តូរ ។

ឯកសារយោងពី http://linuxpoison.blogspot.com/2008/05/howto-change-mysql-root-password.html