របៀបបើក Administrator User នៅក្នុង Microsoft Windows Vista, Se7en

នេះជាគន្លឺះមួយទៀត សំរាប់អ្នកប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ទ Microsoft Vista, Se7en

ដើម្បីបើក Administrator User នៅក្នុង Microsoft Windows Vista, Se7en ដោយប្រើតាម Command Prompt

រួចវាយ net user administrator /active:yes

សូមមើលលទ្ធផលដូចខាងក្រោម

http://www.howtogeek.com/howto/windows-vista/enable-the-hidden-administrator-account-on-windows-vista/