រូបរាង​គេហទំព័រ​នៅ​ពេល​ខាង​មុខ​របស់ moonOS

នៅ​ពេល​ថ្មីៗ​នេះ​ខ្ញុំ​បាន​រចនា​នូវ​រូបរាង​គេហទំព័រ​ថ្មី​របស់ ដែល​នឹង​ដាក់ប្រើ​ពេញ​លេញ​នៅ​ពេល​ខាង​មុខ។ ហើយ​នេះ​ជា​ការ​បង្កើត​ដោយ​ស្ម័គ្រ​ចិត្ត។ 🙂

ចូល​មើល៖ http://moonos-demo.it4ug.net/