ទាញយកគេហទំព័រទាំងមូលដោយប្រើ Wget សំរាប់បើក Offline នៅក្នុង Ubuntu

GNU Wget គឺជា Utility មួយដែលផ្តល់ដោយឥតគិតថ្លៃសំរាប់ទាញយកឯកសារពីគេហទំព័រ ។ GNU Wget គាំទ្រជាមួយ Protocol HTTP, HTTPs, និង FTP មិនតែប៉ុណ្ណោះវាធ្វើជាមួយ HTTP Proxy ទៀត​ ។

ខាងក្រោមនេះជារបៀបប្រើ Wget

ដំបូងសូមបើក Terminal ឬចុច Ctrl+Alt+T  រួចសរសេរដូចខាងក្រោម

wget -r -Nc -mk http://www.tutorialspoint.com

បញ្ជាក់ៈ http://www.tutorialspoint.com គឺជាគេហទំព័រដែលយើងទាញយក

Offline មានន័យថាមិនបានភ្ជាប់ទៅកាន់ប្រព័ន្ធអ៊ិនធើណេត ។

-r  Turn on recursive retrieving

-N  Turn on time-stamping
-m  Create a mirror
-k  Convert the link

ខាងក្រោមនេះជាល្បឿនទាញយកឯកសារពីគេហទំព័រ

ឯកសារយោងពី៖ http://linuxpoison.blogspot.com/2010/06/download-entire-website-using-wget-for.html