ប្រើ jQuery ជាមួយ​បណ្ណាល័យ​ផ្សេងៗ

បណ្ណាល័យ JavaScript ដូច​ជា prototype, mootools និង គឺ​ប្រើ​សញ្ញា $ ជា​បុព្វបទ​នៃ​ក្បួន​កូដ។ ដូច្នេះ​បើយើង​ដាក់​បណ្ណាល័យ​ទី​២​ចូល​នោះ វា​នឹង​មាន​បញ្ហា​ដល់​បណ្ណាល័យ​ទី​១ (លែង​ដំណើរ​ការ)។ ដូច្នេះ​ដើម្បី​ដោះ​ស្រាយ​បញ្ហា​នេះ jQuery បាន​ណែនាំ​វិធី (methot) មួយ​គឺ .noConflict()

វិធី noConflich() មាន​តួនាទី​ផ្លាស់​ប្ដូរ​សញ្ញា $ ទៅ​ជា​អ្វី​ផ្សេង​មួយ​ទៀត ដូច្នេះ​នឹង​មិន​មាន​បញ្ហា​ទៀត​ទេ។ សូម​មើល​កូដ​ខាង​ក្រោម៖

<html>
 <head>
  //Prototype Library
  <script src="prototype.js"></script>
  //Jquery Library
  <script src="jquery.js"></script>
  <script>
   //Get jquery.noConflict() in a variable and replace $ with $j in jquery code
   var $j = jQuery.noConflict();
   // Use jQuery via $j(...)
   $j(document).ready(function(){
    $j("div").hide();
   });
   // Use Prototype with $(...), etc.
   $('someid').hide();
  </script>
 </head>
 <body></body>
 </html>

ដក​ស្រង់​ចេញ​ពី៖