បណ្តុំគេហទំព័រផ្តល់គន្លឹះ​ខ្លីៗ

ដើម្បីសិក្សាស្រាវជ្រាវបន្ថែមទៀត ! យើងត្រូវស្គាល់គេហទំព័រដែលផ្តល់គន្លឺះខ្លីៗសំរាប់ការប្រើប្រាស់កុំព្យូទ័របស់យើង​ ។ ខាងក្រោមនេះសុទ្ធតែជាបណ្តុំគេហទំព័រផ្តល់គន្លឺះខ្លីៗ

http://www.howtogeek.com/

http://www.unixmen.com/

http://www.omgubuntu.co.uk/

http://www.softpedia.com/

http://www.webupd8.org/

http://www.ubuntugeek.com

http://ubuntu-install.blogspot.com/

http://www.pixel2life.com