ល្បែង​កម្សាន្ត៖ Angry Alien ដែល​ចម្លង​គំរូ​ចេញ​ពី Angry Bird

កាល​ពី​អត្ថបទ​មុន​ខ្ញុំ​បាន​បង្ហាញ​អំពី​​ម្យ៉ាងឈ្មោះ​ថា Angry Animal ដែល​ចម្លង​គំរូ​ចេញ​ពី Angry Bird។ នៅ​ពេល​នេះ​មាន​​មួយ​ទៀត​ក៏​ដូច្នោះ​ដែរ ដែល​មាន​ឈ្មោះ​ថា Angry Alien។

គោល​បំណង​នៃ​ល្បែង​នេះ​គឺ ជួយ​ពពួក Alien ដើម្បី​ជួយ​បណ្ដេញ​មនុស្ស​លោក​ដែល​បាន​សាង​សង់​អគារ នៅ​លើ​ទឹក​ដី​របស់​ពួក​គេ។

ចូល​ទៅ​លេង នៅ​ទីនេះ

ទាញ​យក នៅ​ទីនេះ