ស្វែងយល់ពី File System របស់ Linux?

File System គឺ​ជា​ទី​កន្លែង​ផ្ទុក​នូវ​រាល់​ឯកសារ​នានា ដែល​ទាក់​ទង​នឹង​ប្រព័ន្ធ​ដំណើរ​ការ។ File System ប្រើប្រាស់ក្នុង storage device ដូចជា Hard Disk ឬ CD ជាដើម ។

The Second Extended File system (EXT2) ត្រូវបានបង្កើតដោយលោក Remy Card ។ ដែលជា File System មួយដែលមានសមត្ថភាពខ្ពស់របស់

The​Third Extended File system (EXT3) ត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយបណ្ឌិត  Dr.Stephen Tweedie នៅក្នុងឆ្នាំ ១៩៩៩ ។ EXT3​ មានលក្ខណៈល្អប្រសើរច្រើនជាង EXT2 ។

ReserFS ត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយលោក Hans Reiser ដោយមានជំនួយពី Suse ។ បច្ចុប្បន្ននេះ ការអភិវឌ្ឍន៍នៅក្រោម asupices of Namesys with the sponsorship of Linspire ។

VFAT ជា File System មួយដែលសម្រាប់រក្សាទុកទិន្នន័យនៅក្នុង Linux ។ វាអាចរក្សាទុកទិន្នន័យនៅក្នុង Microsoft Windows ។

ឯកសារយោង

  1. http://en.wikipedia.org/wiki/File_system
  2. http://www.linux.org
  3. http://www.linuxhq.com