កម្មវិធី​ពិនិត្យ​អក្ខរាវិរុទ្ធ​ខ្មែរ​លើ Firefox ដោយ​លោក ទឹម បឿន

កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី ៣០ ខែ​មេសា ឆ្នាំ​២០១១ កន្លង​ទៅ​នេះ លោក ទឹម បឿន បាន​ដាក់​ប្រកាស​អំពី​កម្មវិធី​ពិនិត្យ​អក្ខរាវិរុទ្ធ​ខ្មែរ​នៅ​លើ ចាប់​ពី 2.0 ដល់ 6.0a1 ក្នុង​ប្លក់​ផ្ទាល់​ខ្លួន​របស់​គាត់ [http://4khmer.wordpress.com/]។ ដើម្បី​ដំឡើង​កម្មវិធី​នេះ សូម​ចូល​ទៅ​កាន់​ទំព័រ​នេះ និង ដំឡើង​វា​ទៅ​ក្នុង​កម្មវិធី Firefox របស់​អ្នក។

ដើម្បី​ព័ត៌មាន​លម្អិត​សូម​ចូល ប្លក់​ផ្ទាល់​ខ្លួន​របស់​គាត់