រូប​ក្រាហ្វិក៖ ការ​វិវឌ្ឍ​នៃ​កុំព្យូទ័រ

ខាង​ក្រោម​នេះ​គឹ​ជា​រូប​ដែល​ស្ដី​អំពី​ការ​វិវឌ្ឍ​របស់​ តាំង​ពី​ដើម​រៀង​មក។

Evolution of the Computer