ដំឡើង LibreOffice ទៅ​ក្នុង Ubuntu ដោយ​ប្រើ apt-get

រហូត​មក​ទល់​ពេល​នេះ មិន​ទាន់​ត្រូវ​បាន​បញ្ចូល​ទៅ​ក្នុង​ថត​ទីតាំង (repository) នៅ​ឡើយ​ទេ ទោះ​បី​ជា​ឥឡូ​វ ចេញ​ដល់​កំណែ​ទី ១១.០៤ ក៏ដោយ។ ដូច្នេះ​ដើម្បី​ដំឡើង ដោយ​ប្រើ apt-get នោះ​យើង​អាច​ប្រើ ទីតាំង​ផ្ទុក​របស់ NW ។ សូម​អនុវត្ត​កូដ​ដូច​ខាង​ក្រោម៖

លុប (OOo)

  • sudo apt-get remove openoffice*.*

ដំឡើង LibreOffice

  • សូម​បើក​បញ្ជី​ប្រភព​កម្មវិធី (source list) ដោយ​ប្រើ​កូដ៖ sudo gedit /etc/apt/sources.list ហើយ​ចម្លង deb http://libreoffice.nwlinux.us lucid main ទៅ​ដាក់​ក្នុង​នោះ។
  • ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នកម្ម៖ sudo apt-get update
  • បន្ថែម​សោរ៖ sudo apt-key adv –keyserver keyserver.ubuntu.com –recv-keys 1378B444
  • ដំឡើង៖ sudo apt-get install libreoffice-common libreoffice-gnome libreoffice

នៅ​ពេល​នោះ​ការ​ដំឡើង​នឹង​ចាប់​ផ្ដើម​ឡើង។

ដក​ស្រង់​ចេញ​ពី៖ http://nwlinux.com/install-libreoffice-to-ubuntu-using-apt-get/