រូប​ផ្ទៃ​ក្រោយ៖ ទេសភាព​ធម្មជាតិ

សូម​ចុច​ពាក្យ ទាញ​យក ដើម្បី​ទាញ​យក​កញ្ចប់​​ទេសភាព​ធម្មជាតិ​ស្អាត ធ្វើ​ជា​រូប​ផ្ទៃក្រោយ​នៃ​អេក្រង់​ខាង​មុខ​របស់​អ្នក។ 🙂

ទាញយក