ក្រុមហ៊ុន Adobe ប្រកាស Creative Suite 5.5 Web Premium

ក្រុមហ៊ុន បានប្រកាសនឹងចេញ Creative Suite 5.5 Web Premium ! ដែលបានធ្វើការ mid-cyle upgrade ពី CS5 ។ ចំពោះ CS 5.5 បានកែប្រែទៅ Flash Professional, Flash Builder, Flash Catalyst និង Dreamweaver ។ ការកែប្រែនៃ CS 5.5 នេះគឺផ្តោតទៅលើប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទ និង Tablet និង cross-development នៃ កម្មវិធី ដែលដំណើរការទៅប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Andriod, iOS ។ CS 5.5 នឹងចេញនូវខែក្រោយនេះហើយ

Adobe CS 5.5

អត្ថបទនេះដកស្រង់ពី http://www.republicofcode.com/