ពុម្ព​រូបរាង Angry Bird សម្រាប់ Windows 7

ប្រសិន​បើ​អ្នក​ចូល​ចិត្ត​លេង Angry Bird នោះ ហើយ​ប្រើ 7 ថែម​ទៀត​នោះ អាច​ទាញ​យ​ក​​នេះ​ទៅ​ប្រើ​បាន​ដោយ​។ 🙂 សូម​ចុច​តំណ​ភ្ជាប់​ខាង​ក្រោម​ដើម្បី​ទាញ​យក៖

ដក​ស្រង់​ចេញ​ពី៖ http://www.howtogeek.com/news/make-those-evil-pigs-shake-in-fear-with-the-angry-birds-theme-for-windows-7/4397/