តោះ! នាំ​គ្នា​រាប់​ថយ​ក្រោយ

នៅ​ពេល​នេះ​សហគមន៍ បាន​ផ្សាយ​នូវ​ផ្ទាំង​រូប​រាប់​ថយ​ក្រោយចំនួន​ថ្ងៃ រហូត​ដល់​ថ្ងៃ​ដែល 11.04 Natty ដាក់​ចេញ​ឲ្យ​ប្រើ​ជា​សាធារណៈ។ ប្រសិន​បើ​អ្នក​ជា​អ្នក​ស្រលាញ់​​មួយ​នេះ នាំ​គ្នា​ដាក់​នូវ​រូប​ដែល​ដូច​នៅ​ផ្នែក​ខាង​ស្ដាំ​ទំព័រ ​ទៅ​ក្នុង​គេហទំព័រ​របស់​អ្នក ដើម្បី​ឲ្យ​អ្នក​ដទៃ​បាន​ស្គាល់​អំពី និង ដឹង​អំពី​ថ្ងៃ​ដែល 11.04 Natty ដាក់​ចេញ​ឲ្យ​ប្រើ​ជា​សាធារណៈ និង

អាច​ចូល​ទៅ​រក​កូដ​ដាក់​បាន​នៅ​ក្នុង៖ http://www.ubuntu.com/community/countdown