ពុម្ព​រូបរាង ការ​ប្រយុទ្ធក្នុង​ទី​ក្រុង​ញូវ​យក សម្រាប់ Windows7

សម្រាប់​អ្នក​ចូល​ចិត្ត​រឿង​ឈុត​ឆាក​វាយ​ប្រហារ​នោះ នៅ​ពេល​នេះ​អាច​ប្រើ​ (Theme) ក៏​បាន​ដែរ​នៅ​ក្នុង​ 7 របស់​អ្នក។ ហើយ​​នេះ ពេល​ដំឡើង​ហើយ​មាន​ភ្ជាប់​មក​ជាមួយ​ដូច​ជា៖ រូប​ផ្ទៃ​ក្រោយ​ចំនួន២២, រូប​តំណាង​ផ្សេង (icons), សម្លេង, និង​រូប​ចង្អុល (cursor)។

អ្នក​អាច​ទាញ​យក​បាន​តាម​រយៈ​តំណ​ភ្ជាប់​ពីរ​ខាង​ក្រោម៖

ដក​ស្រង់​ចេញ​ពី៖ http://www.howtogeek.com/news/join-the-battle-in-new-york-city-with-the-crysis-2-theme-for-windows-7/4282/