ផ្ទាំង​ស្វាគមន៍របស់ Windows 8

ផ្ទាំង​ស្វាគមន៍ ឬ Welcome Screen (ជា​ការ​សាក​ល្បង) ដែល​ធ្វើ​ឡើង​សម្រាប់ 8 មាន​សណ្ឋាន​ប្រហាក់​ប្រហែល​ទៅ​នឹងផ្ទាំង​ពេល​ចាក់​សោរ (Lock Screen) របស់ Phone 7។ ផ្ទាំង​ស្វាគមន៍​ថ្មី​ដែល​ដាក់​បញ្ចូល​ក្នុង 8 នេះ យើង​អាច​ផ្លាស់​ប្ដូរ​បាន​ដូច​ជា​រូប​ផ្ទៃ​ក្រោយ, ការ​បង្ហាញ​កាល​បរិច្ឆេទ និង​រូប​បង្ហាញ​អំពី​ថាមពល​ថ្ម ជា​ដើម។ នៅ​ពេល​បន្ទាប់​មក​ទៀត នឹង​មាន​បន្ថែម​នូវ​លក្ខណៈ​ពិសេស​មួយ​ចំនួន​ផ្សេង​ទៀត ដែល​អាច​ឲ្យ​ដំណើរ​ការ​ស្រួល​ទាំង​នៅ​លើ ក្ដារTablet ថែមទៀត​ផង។

ការសាកល្បង

ដក​ស្រង់​ចេញ​ពី ៖http://www.winsupersite.com/article/windows-7/windows-8-secrets-welcome-screen-130065