កម្មវិធី​ចាក់​ចម្រៀង​ដោយ​ប្រើ HTML5

រូបភាព៖ OMG !

គឺ​ជា​កំណែ​ថ្មី​នៃ HTML។ ដែល​វា​មាន​សមត្ថភាព​លេង​ចម្រៀង, លេង​វីដេអូ​ជា​ដើម។ ហើយ​នេះ​គឺ​ជា​កម្មវិធី​មួយ​ដែល​សរសេរ​ឡើង​ដោយ​ប្រើ ជាមួយ​នឹង JavaScript។ អ្វី​ដែល​យើង​អាច​ប្រើ​ជាមួយ​កម្មវិធី​នេះ​គឺ ការ​ចាក់​ចម្រៀង​ពី​ក្នុង​ថាស​រឹង(Hard Disk) ផ្ទាល់​របស់​អ្នក, ប្រើ​នៅ​លើ​កម្មវិធី​រុក​រក​អ៊ីនធឺណិត, លេង​ចម្រៀង​នៅ​ក្នុង​ថត​ឯកសារ​ណា​មួយ។ ក៏ប៉ុន្តែ​វា​នៅ​មាន​បញ្ហាខ្លះៗ នៅ​ពេល​បើក​ថត​ឯកសារ​នោះ ដើម្បី​លេង​ចម្រៀង។

យើង​អាច​ចូល​ប្រើ​វា​បាន​តាម​រយ៖ http://antimatter15.github.com/player/player.html

តែ​វា​មិន​ទាន់​ដំណើរ​ការ​បាន​រលូន​នោះ​ទេ។

ដក​ស្រង់​ចេញ​ពី៖ http://www.omgubuntu.co.uk/2011/03/html5-browser-based-media-player-plays-your-mp3s-works-offline