រូប​កំប្លែង

កុំមើលងាយ អង្គុលីលេខឲ្យសោះ ដាក់ក្បាល Monitor ហើយប្រើសុទ្ធតែ Joystick លេងហ្គេម!

ប្រយ័ត្នប្រយែង!

ទេៗៗៗ លែងខ្ញុំទៅ!