កម្មវិធី Homestyler រចនា​ផ្ទះ​តាម​គេហទំព័រ

តើ​អ្នក​មាន​គំនិត​ចង់​រចនា​ផ្ទះ​ក្នុង​ក្ដី​ស្រមៃ​របស់​អ្នកដែរ​ឬទេ?

អ្នក​អាច​ចូល​ធ្វើ​បាន​តាម​រយៈ​គេហទំព័រ http://www.homestyler.com/designer ដែល​ផ្ដល់​នូវ​ឧបករណ៍​នានា​សម្រាប់​តុប​តែង​ផ្ទះ​របស់​អ្នក។ ហើយ​នៅ​ក្នុង​នោះ​មាន​នូវ សម្ភារៈ​ប្រើ​ប្រាស់ មួយ​ចំនួន សម្រាប់​ធ្វើ​ការ​រចនា​ផ្ទះ​ក្នុង​ក្ដី​ស្រមៃ​របស់​អ្នក ដូច​ជា៖ សម្ភារៈ​បន្ទប់​ទឹក, សម្ភារៈ​បន្ទប់​ដំណេក, សម្ភារៈ​ផ្ទះ​បាយ, ជណ្ដើរ, បង្អួច, ទ្វា និង​ផ្សេងៗ​ទៀត​ផង​ដែរ។