អាច​ទាញ​យក Firefox 4 កំណែ​ស្ថិតស្ថេរ ហើយ

ទោះ​បី​ជា មិន​ទាន់​បាន​ដាក់ផ្សាយ​ឲ្យ​ប្រើ​នូវ​កំណែ 4 (ស្ថិតស្ថេរ) ក៏​ដោយ​ក្ដី ក៏​យើង​អាច​ទាញ​យក​មក​ប្រើ​បាន​តាម​រយៈ Mozilla FTP Server បាន​ដែរ។ 4 កំណែ​ស្ថិត​ស្ថេរ មិន​ទាន់​មាន PPA សម្រាប់ នៅ​ឡើយ​ទេ។ ប្រសិន​បើ​អ្នក​ចង់​ទាញ​យក Firefox 4 កំណែ​ស្ថិត​ស្ថេរ សូម​ចូល​តាម​នេះ ដែល​មាន​សម្រាប់ , និង X។

ដក​ស្រង់​ចេញ​ពី៖ http://www.webupd8.org/2011/03/firefox-4-stable-available-for-download.html