កម្មវិធី​កែ​សម្រួល​រូប​ភាព​ដោយ​ប្រើ HTML5

សមត្ថភាព​របស់ កាន់​តែ​ខ្លាំង​ឡើងៗ​ហើយ។ ដែលគេ​អាច​យក​វា​ទៅ​ប្រើ​ជាមួយ JavaScript ដើម្បី​បង្កើត​ជា​ល្បែង​កម្សាន្ត។ ថ្ងៃ​នេះ ខ្ញុំ​សូម​ណែនាំ​នូវ​គេហទំព័រ​មួយ ដែល​បាន​បង្កើត​កម្មវិធី​កែ​សម្រួល​រូប​ភាព​ដោយ​ប្រើ មើល​ទៅ​ពិត​ជា​ស្រស់​ស្អាត ហើយ​ក៏​មាន​ឧបករណ៍​ច្រើន​គួរ​សម​ផង​ដែរ ដែល​យើង​អាច​ធ្វើ​បាន មាន​ដូច​ជា៖ ប្ដូរ​គុណ​ភាព​រូប​ពី​ថ្មី ទៅ ចាស់, បន្ថែម​រូប​ត្លុក​ទៅ​លើ​មុខ​នរណា​ម្នាក់, ឬ ផាត់​ពណ៌ និង​មាន​ឧបករណ៍​ផ្សេងៗ​ទៀត​ផង​ដែរ។ ខាង​ក្រោម​នេះ​ជា​រូប ដែល​ខ្ញុំ​បាន​ធ្វើ​រួច៖

រូបដែលបានធ្វើរួច

 

ពេលកំពុងរចនារូបភាព

កម្មវិធី​នេះ ត្រូវ​បាន​បង្កើត​ដោយ ។ ហើយ ក៏​មាន​នូវ​កម្មវិធី​ជា​ច្រើន​ប្រភេទ​ផង​ទៀត​ដែរ។ សូម​ចូល៖

  • http://www.aviary.com/html5editor ដើម្បី​ប្រើ​កម្មវិធី​កែ​សម្រួល​រូប​ភាព​ដោយ​ប្រើ HTML5
  • http://www.aviary.com/ ដើម្បី​ប្រើ​នូវ​កម្មវិធី​ផ្សេងៗ​ទៀត