គេហទំព័រ W3Techs

នេះ​ជា​គេហទំព័រ ស្រង់​នូវ​រាល់​ស្ថិតិ​ទាំង​ឡាយ​ដែល​ទាក់​ទង​នឹង គេហទំព័រ។ ក្នុង​នោះ​គេ​បាន​បង្ហាញ​អំពី​ចំនួន​ប្រើ​ប្រាស់ ប្រព័ន្ធ​គ្រប់​គ្រង​មាតិកា​គេហទំព័រ, គេហទំព័រ​ដែល​ប្រើ​តាម​ភាសា​និមួយៗ, ភាសា​ដែល​គេ​ប្រើ​ក្នុង​ការ​បង្កើត​គេហទំព័រ, ការ​បង្កប់​យូនីកូដ (Encoding), ប្រព័ន្ធ​ប្រតិបត្តិការ, ឧបករណ៍​ផ្សាយ​ពាណិជ្ជកម្ម​សាធារណៈ, ចំណាត់​ថ្នាក់​ដូមែន និង មួយ​ចំនួន​ផ្សេង​ទៀត។ នៅ​ក្នុង​នោះ ខ្ញុំ​បាន​ស្រាវ​ជ្រាវ​រកឃើញ​ទំព័រ​មួយ ដែល​និយាយ​អំពី​ស្ថិតិ​ប្រើ​ប្រាស់​ភាសា​ខ្មែរ នៅ​ក្នុង​ចំណោម​គេហទំព័រ​ទាំង​ឡាយ​ក្នុង​ពិភព​លោក ដែល​គេ​កែ​សម្រួល​ស្ថិតិ​ជា​រៀង​រាល់​ខែ។

ខាង​ក្រោម​នេះ​ជា​ស្ថិតិ​អំពី​គេហទំព័រ​ដែល​ប្រើ​ភាសា​ខ្មែរ (គិត​ជាភាគ​រយ)៖

លោក​អ្នក​អាច​ចូល​ទៅ​មើល​ព័ត៌មាន​ផ្សេងៗ​ទៀត​បាន តាម​រយៈ​តំណ​ភ្ជាប់​នេះ៖ http://w3techs.com