កម្មវិធី​គ្រប់​គ្រង​ក្រុម ឬ Group Management 1.0

កម្មវិធី​នេះ​ត្រូវ​បាន​ខ្ញុំ​បង្កើត​ឡើង​ដើម្បី​ចែក​រំលែក​ដល់​អ្នក​ទាំង​អស់​គ្នា​ប្រើប្រាស់​ដោយ​សេរី​ វា​ជា​កម្មវិធី​គ្រប់​គ្រង​ក្រុមរបស់​អ្នក​។​ប្រសិន​បើ​អ្នក​ចង់​គ្រប់​គ្រង​ក្រុម​របស់​អ្នក​ដូចជា​ គ្រប់គ្រង​ក្រុម​នៅ​ក្នុង​វេបសាយ​មួយ​ រឺ​ក៏​គ្រប់​គ្រង​ថ្នាក់​មួយ​ប្រសិន​បើ​អ្នក​ជា​ប្រធាន​ថ្នាក់​អ្នក​អាច​យក​កម្មវិធី​នេះ​ទៅ​ប្រើប្រាស់​បាន​តាម​ចិត្ត​ហើយ​កម្មវិធី​នេះ​ក៏​មាន​version​ផង​ដែរ​។​នៅ​ពេល​នេះ​កម្មវិធី​ គឺ​ version 1.0​ ហើយ​នៅ​ពេល​ក្រោយ​កម្មវិធី​នេះ​នឹង​ update​ ទៅ​ versions ថ្មី​ក្នុង​ពេល​ឆាប់​នេះ​ហើយ​នៅ​ version ក្រោយនឹងមាន​បន្ថែម​ Tools​ជា​ច្រើន​ទៀត​ដើម្បី​ងាយ​ស្រួល​ប្រើប្រាស់​ដល់​អ្នក​​ប្រើ​ប្រាស់​​។

សូមដោនលូតកម្មវិធីនេះនៅខាងក្រោម

Group Management 1.0

វិធីប្រើប្រាស់កម្មវិធី Group Management 1.0

ជាដំបូងអ្នកត្រូវចូលកន្លែងដែលអ្នកដោនលូត រូចបើកកម្មវិធី

រួចហើយចុចពាក្យ table1 វានឹងបង្ហាញ ហើយនៅក្នុងកម្មវិធីនេះមានប៊ូតុងដូចជា first previous next last new save delete exit ។