លោក Steve Jobs CEO របស់ Apple អាចនិងបង្ហាញខ្លួននៅ Media Event ថ្ងែនេះ?

 

វែបសាយរបស់អ៊ីតាលី setteB.IT បានអោយរបាយការណ៏ [Google translation] ថាលោក Steve Jobs នឹងបង្ហាញខ្លួននៅ Media Event នៅប៉ុន្មានម៉ោងបន្ទាប់នេះដើម្បីនែនាំបង្ហាញនូវជំនាន់ថ្មីនៃ iPad។

  • សូមបញ្ចាក់ថាលោក Steve Jobs បានចាក់ចេញពី Apple ជាបណ្ដោះអាសន្នដើម្បីព្យាបាលជំងឺតាំងពីថ្ងៃទី 16 ខែមករា។ ហើយយើងរំពឹងទុកថាគាត់នឹងបង្ហាញខ្លួននៅរាត្រីនេះ។

Reference: Mac rumors