សូមស្វាគមន៍​មក​កាន់​ទី​នេះ!

ពួក​ខ្ញុំ​មាន​សេចក្ដី​សោមនស្ស​ជា​អនេក ដែល​បាន​ពាំនាំ​នូវ​គេហទំព័រ​ដែល​បង្កើត​ឡើង​ដោយ​ក្រុម​ខ្ញុំ ដែល​ជា​កូន​ខ្មែរ ដោយ​សរសេរ​ឡើង​ជា​ភាសា​ខ្មែរ។ ក្នុង​ទីនេះ យើង​ខ្ញុំ​សូម​ជូន​លោក​អ្នក​នូវ​អត្ថបទ​នានា ដែល​ទាក់​ទង​នឹង​បច្ចេកវិទ្យា វិទ្យាសាស្ត្រ​កុំព្យូទ័រ ទាំង​ក្នុង និង​ក្រៅ​ប្រទេស ហើយ​យើង​ខ្ញុំ​នឹង​ចែក​រំលែក​បទ​ពិសោធន៍​នានា ដែល​មាន​នៅ​ក្នុង​ខ្លួន​ទៅ​ដល់​អ្នក​ទាំង​អស់​គ្នា ជាពិសេស​ប្រជាជន​ខ្មែរ។

យើង​ខ្ញុំ​សង្ឃឹម​យ៉ាង​មុត​មាំ​ថា លោក​អ្នក​នឹង​គាំទ្រ​គេហទំព័រ​នេះ ដោយ​អស់​ពី​ចិត្ត។